Działania profilaktyczne z UMŁ

Szanowni Państwo,
Poradnia Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień Stowarzyszenia Monar w Łodzi realizuje dotowane przez Urząd Miasta Łodzi działania profilaktyczne, w ramach których proponujemy:
1. Spotkania z nauczycielami 2-4 godz. (Radami Pedagogicznymi lub nauczycielami szkoły zainteresowanymi pracą wychowawczą i profilaktyczną) - mające na celu rozwój wiedzy i umiejętności dotyczących:
- problemów okresu dorastania i przyczyn zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży,
- substancji psychoaktywnych aktualnie używanych w środowiskach młodzieżowych,
- uzależnień od substancji oraz uzależnień tzw. behawioralnych (np. od używania komputera itd.)
- budowania z uczniami wspierających relacji i pomagania im w radzeniu sobie z problemami.
2. Zajęcia profilaktyczne dla uczniów klas VIII szkół podstawowych oraz szkół średnich (w wymiarze określnym zgodnie z potrzebami szkoły, od 2 do 8 godz. dla każdej klasy) zakładają aktywne uczestniczenie uczniów, aranżowanie znaczących osobistych doświadczeń, wykorzystują techniki wersztatowe i pracę w małych grupach. Zajęcia będą prowadzone z wykorzystaniem elementów programów "FreD Goes Net", UNPLUGGED i „Laboratorium wiedzy pozytywnej” rekomendowanych przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii.
3. Spotkania dla rodziców (2 godz.) mające na celu rozwój wiedzy i wzmacnianie konstruktywnych postaw i umiejętności rodziców wobec problemów ich dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki uzależnień i analizowaniem zachowań rodziców w sytuacjach problemowych.
4. Superwizje dla nauczycieli-wychowawców zainteresowanych rozwojem umiejętności wychowawczych poprzez analizę konkretnych problemów pojawiających się w relacjach z uczniami i klasami szkolnymi - zajęcia 6-godzinne realizowane w siedzibie Poradni po zebraniu się grupy do 8 osób.
PROPONOWANE ZAJĘCIA SĄ NIEODPŁATNE, OFERUJEMY RÓWNIEŻ MOŻLIWOŚĆ PRZEPROWADZENIA ZAJĘĆ ODPŁATNYCH STOSOWNIE DO POTRZEB I MOŻLIWOŚCI SZKOŁY.
Informacje odnośnie zapotrzebowania prosimy zgłaszać:
drogą elektroniczną na adres :
poradnia.tuszynska@gmail.com
lub pod numerem telefonu, w godzinach pracy poradni:
884882558
Ilość warsztatów ograniczona.