PORADNIA
UZALEŻNIEŃ

Blog

Alkoholizm

Potrzebujesz pomocy w zmaganiach z chorobą alkoholową? Chcesz pomóc bliskiej osobie uzależnionej od alkoholu? Zgłoś się na konsultację i sprawdź, jak wygląda program terapeutyczny i jakich efektów spodziewać się po terapii.

Kiedy można starać się o przymusowe leczenie alkoholizmu

Alkoholizm nie jest tylko problemem osoby uzależnionej, ale również jej rodziny i bliskich. Często wiążą się z nim problemy pieniężne, pogorszenie stanu zdrowia psychicznego, sprawia, że dom przestaje być bezpiecznym miejscem dla jego mieszkańców. Często uzależnienie prowadzi również do wielu problemów prawnych. Czasami jedynym sposobem, aby rozwiązać ten problem, jest przymusowe leczenie alkoholizmu.

Czy każde leczenie alkoholizmu jest przymusowe?

W Polsce terapie leczenia uzależnień są dobrowolne. Oznacza to, że chory musi się na nią zgodzić i wyrazić pisemną chęć. Jednak, aby tak się stało, z uzależnionym powinna porozmawiać rodzina, aby nakreślić problem, bo alkoholik może uważać, że wszystko jest w porządku i nie chce nic zmieniać. Jednak co zrobić jeśli chory nie chce się leczyć, a jego uzależnienie źle wpływa na całą rodzinę i jej sytuację? Wtedy można strać się o przymusowe poddanie się terapii, które może wydać sąd. Kiedy można się o nie starać i jak je uzyskać?

Kiedy można starać się o przymusowe leczenie alkoholizmu?

Tak jak zostało wspomniane, terapie leczenia uzależnień są dobrowolne. Jednak w wyjątkowych przypadkach można starać się o nakaz poddania się terapii. Wszystkie informacje na ten temat można znaleźć w ustawie z 26 października 1982 roku „O wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi”, także w ustawie z 19 lipca 2005 roku „O przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie” oraz ustawie „Kodeks karny” z 6 czerwca 1997 roku. Oto kilka powodów, które mogą być odpowiednimi przesłankami, aby sąd wydał nakaz przymusowej terapii: rozkład życia rodzinnego, niewypełnianie obowiązków w pracy, zakłócanie spokoju i porządku publicznego oraz demoralizacja nieletnich.

W jaki sposób starać się o leczenie przymusowe dla alkoholika?

Jeśli chorego dotyczy jedna z powyżej opisanych sytuacji, możemy się starać o przymusowe leczenie uzależnienia. Aby je uzyskać, należy złożyć wniosek do Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która dotyczy miejsca zamieszkania chorego. Zostanie on przeanalizowany przez biegłego, który może później skierować sprawę do sądu. Wniosek mogą złożyć osoby z otoczenia chorego, czyli: rodzina, pracownicy MOPSu i GOPSu, kurator, jeśli rodzina takiego posiada, nauczyciele nieletnich dzieci i dzielnicowy.

We wniosku powinno być jak najwięcej dowodów potwierdzających sytuacje, które są rozważane przez komisję. Ważne jest to, aby przynajmniej jedna z nich została udokumentowana.

Dowodami mogą być:

  • notatki stworzone przez dzielnicowego lub policję, w których opisane są agresywne zachowania chorego albo zakłócenia przez niego porządku społecznego,
  • zeznania świądów, którzy potwierdzą, że alkoholizm jest powodem rozkładu pożycia małżeńskiego, uchylania się od pracy oraz demoralizacji nieletnich,
  • akta sprawy z postępowań karnych, jeśli takie istnieją,
  • Zaświadczenia z poradni psychologicznej, które zostało spisane przez psychologa dziecięcego, potwierdzające, że alkoholizm negatywnie wpływa na dzieci,
  • Rachunki za zakup alkoholu,
  • Notatki z pobytu na izbach wytrzeźwień.

Jak wygląda procedura skierowania na przymusowe leczenie alkoholizmu?

Gdy odpowiedni organ dostanie wniosek, ustala, czy rzeczywiście zaistniały powody, które są potrzebne, aby skierować sprawę dalej. Następnie prosi się biegłego, aby ustalił, czy chory rzeczywiście jest alkoholikiem i czy nie chce poddać się dobrowolnie leczeniu. Wydaje on oświadczenie na ten temat oraz opisuje, na jaką terapię powinien on się udać, czy ma być to w ośrodku zamkniętym czy w poradni leczenia uzależnień. Na podstawie ustaleń biegłego, komisja wysyła wniosek do sądu.

Postępowanie sądowe ma nieprocesowy tryb. Rozprawa odbędzie się w ciągu miesiąca od dostarczenia wniosku. Chory musi się na nią stawić. Jeśli nie zrobi tego, zostanie zaprowadzony na nią siłą przez policję. Warto również dodać, że podczas trwania procesu uzależniony może otrzymać nadzór kuratora. Podczas rozprawy zostaje przedstawiony choremu nakaz, aby stawił się sam na terapię. Jeśli dobrowolnie tego nie zrobi, znowu policjanci go na nią zawiozą.

Jak długo trwa leczenie alkoholizmu?

Czas trwania każdej terapii jest uzależniony od fazy choroby i potrzeb pacjenta. Przymusowe leczenie może trwać maksymalnie dwa lata. Ten czas liczy się od momentu uprawomocnienia się wyroku. Co ważne, o zakończeniu terapii zdecyduje kierownik ośrodka, w którym będzie się leczyć chory. Będzie on również wystawił opinię o postępach uzależnionego, na podstawie których sąd będzie mógł skrócić czas trwania przymusowego leczenia.

Jeśli po dwóch latach terapia nie przyniesie efektu, a chory nadal będzie chciał pić, Gminna Komisja ds. Rozwiązywania problemów Alkoholowych labo prokurator mogą skierować kolejny wniosek do sądu o nakaz poddania się przymusowemu odwyki. Jednak ta kuracja nie może rozpocząć się wcześniej niż trzy miesiące przed zakończeniem pierwszego leczenia.

Zobacz także