Regulamin Poradni

REGULAMIN PORZĄDKOWY

Stowarzyszenie Monar

Poradnia Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień w Łodzi

Łódź, ul. Tuszyńska 106

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Placówka pod nazwą Stowarzyszenie Monar. Poradnia Profilaktyk, Leczenia i i Terapii Uzależnień w Łodzi, zwana dalej Poradnią działa na podstawie:

1. Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej

2. Ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91 poz.408 z późniejszymi zmianami)

3. Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r o przeciwdziałaniu narkomanii ( Dz.U Nr 5, poz. 179 z późniejszymi zmianami)

4. Ustawy z dnia 28 marca 2007 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U NR 70, poz.473)

5. Ustawy z dnia 29.09.1994 r o rachunkowości (Dz. U. Nr 121, poz. 591, Dz. Ust. Nr 118 poz. 1156)

6. Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111, poz. 535 z późniejszymi zmianami).

7. Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z dnia 1 czerwca 2011 r.)

8. Wpisu do Rejestru Podmiotów Leczniczych i Krajowego Rejestru Sądowego

9. Uchwały Zarządu Głównego Stowarzyszenia MONAR powołującego placówkę

10. Statutu wewnętrznego Poradni

11. Karty Praw Pacjenta

II. PRZEBIEG PROCESU UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Z ZAPEWNIENIEM WŁAŚCIWEJ DOSTĘPNOŚCI I JAKOŚCI TYCH ŚWIADCZEŃ

§2

1. Poradnia mieści się w Łodzi, przy ul. Tuszyńskiej 123/125

2. Poradnia świadczy usługi zdrowotne w zakresie profilaktyki, terapii, rehabilitacji i promocji zdrowia na rzecz mieszkańców Łodzi i województwa łódzkiego. Celem Poradni jest świadczenie pomocy osobom w każdym wieku doświadczającym problemów związanych z uzależnieniem substancjalnym lub behawioralnym oraz ich rodzinom i bliskim. Świadczeń udzielają specjaliści terapii uzależnień, instruktorzy terapii uzależnień, lekarz psychiatra, psycholog oraz osoby o innych kwalifikacjach specjalistycznych .

3. Kierownikiem Poradni jest Marek Grondas.

4. W Poradni dostępna jest wizyta u lekarza psychiatry.

5. Świadczenia zdrowotne są w Poradni udzielane nieodpłatnie.

6. Do Poradni można zgłaszać się osobiście w godzinach pracy Poradni (poniedziałek 9'00-21'00, wtorek 11'00 - 20'00, środa 12'00 - 21'00, czwartek 8'00 - 21'00, piątek 13'00 - 19'00, lub telefonicznie: (tel. 884 882 558) w tych samych godzinach.

§ 3

Zakres świadczeń zdrowotnych prowadzonych przez Poradnię obejmuje:

1. konsultacje specjalistów dla osób z problemem uzależnień, ich rodzin i innych osób zaangażowanych w ich problemy;

2. interwencję kryzysową;

3. poradę diagnostyczną, rozpoznanie problemów i kierowanie osób zgłaszających się do odpowiednich dla nich form pomocy;

4. motywowanie i przygotowanie do podjęcia terapii

5. psychoterapię indywidualną dla osób z problemem uzależnień;

6. psychoterapię grupową dla osób z problemem uzależnień oraz dla ich bliskich;

7. psychoterapię rodzinną;

8. zajęcia psychoedukacyjne dla osób z problemem uzależnień oraz dla ich bliskich;

9. zajęcia szkoleniowe dla nauczycieli i innych profesjonalistów zajmujących się problemami uzależnień;

10. konsultacje i poradnictwo na rzecz rodziców, członków rodzin, nauczycieli, pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych i innych zainteresowanych;

§ 4

1. Przyjęcie pacjenta do Poradni odbywa się bez skierowania, po uprzednim ustaleniu terminu i umówieniu się na spotkanie

2. Przy przyjęciu pacjent oraz jego rodzina informowani są o zasadach panujących w Poradni, regulaminie porządkowym Poradni, merytorycznym programie terapii oraz prawach Pacjenta.

3. Poradnia prowadzi dokumentację medyczną osób korzystających ze świadczeń oraz zapewnia ochronę danych zawartych w tej dokumentacji.

4. Poradnia udostępnia dokumentację o której mowa w punkcie 3:

a) pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta,

b) podmiotom leczniczym, przedsiębiorstwom tych podmiotów i osobom wykonującym zawód medyczny poza zakładami opieki zdrowotnej, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych.

c) uprawnionym organom państwowym właściwym do spraw zdrowia, opieki społecznej oraz sprawiedliwości w zakresie ich uprawnień.

5. Poradnia nie pobiera opłat za udostępnianie i powielanie dokumentacji medycznej.

6. Dalszy przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych i informowania o nich pacjenta jest określany indywidualnie, na podstawie diagnozy, zgodnie z obowiązującymi w Poradni standardami pracy zespołowej.

§ 5

W celu zapewnienia pacjentom prawidłowości diagnostyki i ciągłości postępowania terapeutyczno-rehabilitacyjnego Poradnia współdziała z innymi zakładami opieki zdrowotnej oraz placówkami zapewniającymi opiekę i pomoc osobom uzależnionym, poradniami, placówkami realizującymi programy postrehabilitacyjne, hostelami, organizacjami prowadzącymi mieszkania readaptacyjne oraz instytucjami pomocy społecznej. Współdziałanie to realizowane jest poprzez:

1. Pobieranie niezbędnych informacji od instytucji, z których świadczeń Pacjent korzystał;

2. Wymianę informacji i ustalanie wspólnych działań, w przypadku jednoczesnego korzystania przez Pacjenta z innych świadczeń;

3. Kierowanie pacjenta do innych form pomocy;

§ 6

1. Każdemu pacjentowi przysługują prawa wynikające z Konstytucji RP, wymienionych w §1 przepisów oraz Karty Praw Pacjenta, stanowiącej integralną część regulaminu.

2. Każdy pacjent, wobec którego przy wykonywaniu świadczeń zdrowotnych naruszone zostały prawa ma prawo złożyć pisemną lub ustną skargę do Kierownika Poradni, na którą Kierownik zobowiązany jest udzielić odpowiedzi w terminie 14 dni.

3. Pacjent ma również prawo złożyć skargę do:

a) Narodowego Funduszu Zdrowia

b) Organu Założycielskiego (ZG STOWARZYSZENIA MONAR)

c) Ministra Zdrowia

d) Rzecznika Praw Pacjenta

e) dochodzić swoich roszczeń na drodze sądowej na podstawie właściwych przepisów Kodeksu Cywilnego.

§ 7

W razie śmierci pacjenta do obowiązków Poradni należy:

1. Powiadomienie lekarza w celu stwierdzenia zgonu

2. Powiadomienie rodziny pacjenta lub jego prawnych opiekunów

3. Powiadomienie prokuratury w przypadku stwierdzenia możliwości udziału osób trzecich

4. Wprowadzenie danych nt zgonu do dokumentacji medycznej

III. STRUKTURA ORGANIZACYJNA PORADNI

§ 8

 1. Poradnią kieruje i reprezentuje ją na zewnątrz Kierownik Poradni.
 2. Kierownik Poradni jest odpowiedzialny za przestrzeganie przez pracowników dyscypliny pracy (w tym prowadzenia dokumentacji), tajemnicy służbowej oraz przepisów bhp i p.poż.
 3. Kierownik jest przełożonym wszystkich pracowników
 4. W wypadku nieobecności Kierownika Poradnią kieruje jego Zastępca lub osoba przez niego upoważniona

§10

W skład Poradni wchodzą :

a. jednostka organizacyjna:

Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień MONAR w Łodzi, Łódź, ul. Tuszyńska 123/125

Z następującymi komórkami organizacyjnymi

- poradnia terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych

§11

Zakres obowiązków pracowników merytorycznych Poradni obejmuje:

1. Wykonywanie świadczeń zdrowotnych wynikających z procesu terapii i rehabilitacji

2. Rzetelne stosowanie odpowiednich procedur umożliwiających prawidłową realizację świadczeń zdrowotnych

3. Aktywne uczestnictwo w działaniach profilaktycznych, edukacyjnych i terapeutycznych prowadzonych przez Poradnię

4. Przestrzeganie praw pacjenta

5. Przestrzeganie zasad tajemnicy zawodowej zgodnie z przepisami ustawy o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Z 94 r Nr 111, poz.535 z późniejszymi zmianami).

6. Prowadzenie dokumentacji merytorycznej rejestrującej przebieg procesu terapii i rehabilitacji oraz stosowanych w nim procedur

7. Przestrzeganie kodeksu etycznego terapeutów uzależnień oraz pracowników społeczności terapeutycznych Stowarzyszenia MONAR

§ 12

Nadzór nad ośrodkiem sprawuje Organ Założycielski - Zarząd Główny Stowarzyszenia MONAR

§ 13

Gospodarka finansowa prowadzona jest zgodnie z ustawą z dnia 26 listopada 1998 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późniejszymi zmianami) oraz ustawą z dnia 29 września o rachunkowości (Dz. U. Nr 121, poz. 591 z późniejszymi zmianami)

§ 13

Obieg dokumentów księgowych oraz zakres uprawnień do ich podpisywania określają zarządzenia Kierownika Ośrodka oraz przewodniczącego Stowarzyszenia MONAR.

IV. PRAWA I OBOWIĄZKI PACJENTA

§ 14

Pacjent Poradni ma prawo zapoznania się z regulaminem porządkowym określającym szczegółowo prawa i obowiązki pacjenta.

§ 15

Pacjentowi Poradni przysługują wszelkie prawa osobiste wyrażone w Konstytucji RP, Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Konwencji Praw Dziecka i innych aktach obowiązujących w Rzeczpospolitej Polsce

§ 16

Pacjent Poradni ma ponadto następujące prawa:

 1. Prawo do świadczeń zdrowotnych w zakresie określonym w statucie Poradni i niniejszym Regulaminie
 2. Prawo do życzliwego i kulturalnego traktowania oraz poszanowania jego intymności i godności osobistej w procesie świadczenia usług zdrowotnych
 3. Prawo do uzyskania zrozumiale dla niego sformułowanych, pełnych informacji o stanie jego zdrowia i innych aspektach jego sytuacji życiowej
 4. Prawo do świadomego udziału w podejmowaniu podstawowych decyzji dotyczących sposobu terapii i rehabilitacji
 5. Prawo do wglądu w dokumentację medyczną
 6. W przypadku osoby nieletniej – prawo do uzyskania pełnej informacji o jego stanie zdrowia i wyrażania zgody na terapię przysługuje rodzicom lub prawnym opiekunom
 7. Prawo do zgłaszania wniosków i skarg Kierownikowi Poradni
 8. Prawo do rezygnacji z udziału w terapii w dowolnym momencie
 9. W przypadku rezygnacji z udziału w programie, prawo do otrzymania informacji dotyczących innych form pomocy

§ 17

Pacjent Poradni ma następujące obowiązki

1. uczestniczenia w zajęciach terapeutycznych, edukacyjnych i profilaktycznych wynikających z programu terapii

2. stosowania się do zasad obowiązujących w Poradni

a) utrzymywania abstynencji zgodnie z programem w którym uczestniczy;

b) niestosowania przemocy fizycznej i psychicznej wobec innych osób, przywłaszczania cudzego mienia, niszczenia mienia, itp.

3. poddawania się kontroli utrzymywania abstynencji (sprawdzanie reakcji źrenic, testy na obecność narkotyków)

4. stosowania się do porządkowych zarządzeń wewnętrznych w pomieszczeniach Poradni

5. przestrzegania norm współżycia społecznego.

§ 18

Konsekwencją nieprzestrzegania zasad sformułowanych w §17 pkt. 2 i 3 może być zakończenie pracy z pacjentem z jednoczesnym wskazaniem mu innych placówek i form pomocy.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 19

Sposób realizacji poszczególnych zadań wynikających z postanowień niniejszego regulaminu określa Kierownik Poradni

§ 20

Przestrzeganie zasad i przepisów bhp i p.poż, porządku i dyscypliny pracy oraz uprawnień i obowiązków w tym zakresie określa regulamin pracy obowiązujący w Stowarzyszeniu MONAR

§ 21

Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.

Łódź, dnia 28 października 2019 r.