FreD goes net

Program wczesnej interwencji przeznaczony dla osób w wieku 15 – 21 lat po raz pierwszy ujawnionych jako użytkownicy narkotyków i/lub alkoholu, do którego kandydatów mogą zgłaszać wszystkie osoby i instytucje zajmujące się młodzieżą (rodzice, szkoły, kuratorzy sądowi, policja itp.). Program składa się z wstępnej rozmowy motywującej, trzech cotygodniowych sesji warsztatowych oraz rozmowy końcowej.

"FreD goes net" jest europejskim projektem realizowanym ze znaczną skutecznością w wielu krajach, adresowanym do osób w wieku 14-21 lat, w przypadku których stwierdzono używa-nie narkotyków i/lub alkoholu. Celem projektu jest zachęcenie młodych ludzi do obiektywnego spojrzenia na swój sposób życia i samodzielnego dojścia do wniosków dotyczących możliwości jego zmiany. Do współpracy przy realizacji projektu zapraszamy szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne, policję, prokuraturę, sądy rodzinne i kuratorów sądowych.

Projekt „FreD goes net” jest programem wczesnej interwencji, co oznacza, że jest on prze-znaczony przede wszystkim dla młodych osób w przypadku których stwierdzono używanie substancji psychoaktywnych po raz pierwszy. Mogą to być także osoby, o których wiadomo, że destrukcyjny sposób życia prowadzą już od jakiegoś czasu, do programu nie kwalifikują się jedynie osoby, u których stwierdzono uzależnienie. Skierowanie do programu polega na tym, że osoba kierująca informuje nastolatka o możliwości udziału w programie, który może złagodzić konsekwencje jego postępowania. Jeśli nastolatek wyraża gotowość udziału w programie, rodzic lub instytucja kierująca może po-traktować taką deklarację jako akt dobrej woli i chęci zmiany postępowania.Dalsza inicjatywa powinna należeć już do młodego człowieka, który otrzymuje dane teleadresowe Poradni i sam się do niej zgłasza.

Na program składa się osiem godzin zajęć - 4 sesje po 2 godziny odbywające się raz w tygodniu w ciągu miesiąca dla grupy od 6 do 12 uczestników. Tematyka zajęć obejmuje:

  • wiedzę na temat konsekwencji i zagrożeń związanych z substancjami psychoaktywnymi oraz aspekty prawne związane z używaniem substancji psychoaktywnych,
  • zastanowienie się na własnymi wzorami używania oraz jego motywami,
  • rady praktyczne mające na celu ograniczenie używania lub abstynencję,
  • informacje na temat poradnictwa lokalnego lub innych form pomocy.

Powyższe zagadnienia realizowane są w sposób aktywnie angażujący uczestników programu. Udział w zajęciach nie może być przymusowy, jednakże instytucje kierujące mogą proponować osobom zachęcanym do uczestnictwa w programie rozmaite przekonujące dla nich for-my gratyfikacji. Po ukończeniu programu uczestnicy otrzymują zaświadczenia. Ponieważ program ma charakter anonimowy – okazanie zaświadczenia o ukończeniu zajęć pozostaje w gestii uczestnika programu.

Zajęcia będą odbywać się w Poradni Profilaktyki i Terapii Uzależnień MONAR w Łodzi, Łódź, ul. Tuszyńska 106 w terminach ustalonych z grupą zgłaszających się uczestników. Prowadzącymi zajęcia będą terapeuci Poradni o wieloletnim doświadczeniu w pracy profilaktycznej i terapii osób uzależnionych.

Instytucje zainteresowane współpracą przy realizacji programu zapraszamy do kontaktu mailowego: poradnia.tuszynska@gmail.com,

lub telefonicznego tel. 884882558 / 426464012