Konferencja Szkoleniowa

Stowarzyszenie Monar Poradnia Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień w Łodzi zaprasza na konferencję szkoleniową pt

MOŻLIWOŚCI SKUTECZNEJ INTERWENCJI WOBEC MŁODZIEŻY ZAGROŻONEJ UZALEŻNIENIAMI

22 kwietnia 2013 r, (poniedziałek ) godz. 1000-1530 Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne UŁ przy ul. Kopcińskiego 16/18

Z badań na poziomie krajowym i lokalnym dotyczących używania alkoholu i innych substancji psychoaktywnych przez młodzież wynika, że najczęstszym wzorem jest aktualnie nie tyle intensywne używanie jednej substancji psychoaktywnej i uzależnianie się od niej, lecz destrukcyjny dla rozwoju młodego człowieka sposób życia, którego częścią jest naprzemienne sięganie po różne narkotyki, w tym tzw. dopalacze, oraz często łączenie ich z alkoholem. Coraz poważniejszym problemem stają się narastające różnice poglądów i postaw pomiędzy młodymi ludźmi i zajmującymi się nimi dorosłymi – rodzicami, nauczycielami , wychowawcami. Wielu młodych ludzi uważa, że używanie niektórych narkotyków nie jest szkodliwe i lekceważy lub nie zauważa szkodliwych konsekwencji swojego stylu życia. Z drugiej strony - atmosfera związanej z popularyzacją dopalaczy paniki moralnej z lat 2009-2010 doprowadziła do znacznego wzrostu poziom niepokoju i poczucia bezradności rodziców, co nie sprzyja racjonalnemu działaniu, a często powoduje jego unikanie. W konsekwencji wielu młodych ludzi używa problemowo substancji psychoaktywnych przez okres nawet kilku lat bez zdecydowanych reakcji ze strony otoczenia, a poszukiwanie pomocy ze strony rodziny lub szkoły rozpoczyna się dopiero w momencie, kiedy rozmiary problemu nie pozwalają już na dalsze jego ignorowanie. Rośnie liczba rodziców odcinających się od problemu lub gwałtownie zmieniających strategię postępowania wobec dzieci, stosujących nieadekwatne metody presji, co jest przeciwskuteczne i tylko pogłębia dysfunkcje życia rodzinnego. Podobne mechanizmy zachodzą w przypadku zagrożeń uzależnieniami behawioralnymi, zwłaszcza uzależnienia od hazardu i kompulsywnego używania urządzeń multimedialnych. Zmiany wzorów używania narkotyków i pojawienie się nieznanych wcześniej zagrożeń stawiają nowe wyzwania przed osobami zajmującymi się młodzieżą. Zmieniają się uwarunkowania i potrzeby młodych eksperymentatorów i użytkowników narkotyków, nowych rozwiązań wymagają takie obszary pracy jak wczesna interwencja w środowisku naturalnym, motywowanie do zmiany stylu życia i podjęcia pracy nad sobą, terapia ambulatoryjna i stacjonarna, wspieranie rodziców w rozwiązywaniu kryzysów i rozwijaniu umiejętności wychowawczych.

Celem konferencji jest realistyczne przedstawienie aktualnych zagrożeń i przegląd możliwości skutecznej interwencji wobec zagrożonych nimi nastolatków. Adresujemy ją do wszystkich tych dorosłych, którzy mogą wesprzeć rodziców i ich dzieci w rozwiązywaniu problemów uzależnień : nauczycieli, wychowawców, policji. Mamy nadzieję, że nawiązanie kontaktów i współpracy, dyskusja i wymiana doświadczeń, pomogą nam w lepszym zrozumieniu sytuacji i bardziej skutecznym działaniu.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenia uczestnictwa w konferencji szkoleniowej. Udział w konferencji jest nieodpłatny. Organizatorzy nie zwracają kosztów podróży. Liczba uczestników ograniczona. Zgłoszenia udziału prosimy przesyłać na załączonym formularzu do dnia 10 kwietnia 2013 r. pocztą: Stowarzyszenie Monar. Poradnia Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień w Łodzi, ul. Tuszyńska 106, 93-305 Łódź, pocztą elektroniczną: poradnia.tuszynska@gmail.com.

Program konferencji oraz karta zgłoszenia dostępne na portalu ngo.

http://lodzkie.ngo.pl/wiadomosc/851568.html