Współpraca ośrodków

Stowarzyszenie Monar Poradnia Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień w Łodzi, od 2007 r. realizuje nieodpłatne świadczenia, programy pomocy dla osób uzależnionych oraz ich rodzin we współpracy z Krajowym Biurem ds. Przeciwdziałania Narkomanii oraz Urzędem Miasta Łodzi, a także na podstawie kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Najważniejszym partnerem Poradni jest Stowarzyszenie Monar Ośrodek Leczenia, Terapii i Rehabilitacji Uzależnień w Łodzi przy ul. Tuszyńskiej 106 oraz jego filia działająca w Ozorkowie. Poradnia i oba Ośrodki tworzą system, dzięki któremu osoby poszukujące pomocy mogą wybrać ofertę najbardziej odpowiadającą ich potrzebom. Ośrodek użycza pomieszczeń dla większości działań Poradni, a jego pracownicy i wolontariusze stanowią trzon kadry Poradni.

Poradnia prowadzi również szeroko zakrojoną pracę profilaktyczną i szkoleniową. Na rzecz uczniów realizujemy 2-3 godzinne warsztaty informacyjno-edukacyjne. W zakresie szkolenia nauczycieli, wychowawców i innych osób zajmujących się młodzieżą Poradnia realizuje autorski 100 godzinny cykl szkoleniowy pn. „Interwencja i motywowanie do zmiany w pracy z młodzieżą zagrożoną uzależnieniem” - dla nauczycieli, pracowników placówek resocjalizacyjnych i opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży, poradni psychologiczno-pedagogicznych, kuratorów sądowych i in., oraz wiele krótkich form szkoleniowych (warsztaty edukacyjne, narady szkoleniowe dla rad pedagogicznych, superwizje zespołów pracowniczych).

Pracownicy Poradni posiadają uprawnienia do realizacji wszystkich aktualnie rekomendowanych przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii programów profilaktyczno-terapeutycznych – „Fred Goes Net”, CANDIS i UNPLUGGED.