Remont nowej placówki

W latach 2007-2012 Stowarzyszenie MONAR. Poradnia profilaktyki, leczenia i terapii uzależnień w Łodzi korzystała z pomieszczeń Ośrodka Rehabilitacyjno-Readaptacyjnego dla Dzieci i Młodzieży MONAR przy u. Tuszyńskiej 106. Rosnąca z roku na rok liczba odbiorców i form pomocy sprawia, że coraz trudniejsze staje się dalsze współistnienie w jednym budynku ośrodka stacjonarnego funkcjonującego na zasadach społeczności terapeutycznej - i Poradni, do której przychodzi codziennie wiele osób uzależnionych lub zagrożonych uzależnieniem.

Tym bardziej niemożliwe jest rozpoczęcie w dotychczasowych pomieszczeniach nowych, bardzo potrzebnych młodzieży Miasta programów: Klubu Młodzieżowego (Klubu Absolwenta) dla zamieszkujących w Łodzi absolwentów programów terapeutycznych, programu postrehabilitacyjnego dla dzieci i młodzieży, programów szkoleniowych w zakresie profilaktyki uzależnień dla osób pracujących z młodzieżą, a zwłaszcza Oddziału Pobytu Dziennego dla Dzieci i Młodzieży uzależnionych od środków psychoaktywnych.

Szczególnie ważne jest utworzenie Oddziału Pobytu Dziennego – to obecnie najbardziej potrzebna i skuteczna forma pomocy dla dzieci i młodzieży zagrożonych problemem narkomanii. Zachodzące w ostatnich latach w środowiskach młodzieżowych zmiany modelu używania substancji psychoaktywnych powodują, że dla wielu młodych ludzi przestaje być adekwatna długoterminowa terapia w ośrodkach stacjonarnych. Zarazem pomoc ambulatoryjna, ze względu na destrukcyjne oddziaływania środowisk rówieśniczych – okazuje się niewystarczająca. Lukę tę wypełnia formuła oddziału pobytu dziennego, łącząca intensywność oddziaływań opartych na metodzie społeczności terapeutycznej z możliwością kontynuacji nauki lub pracy oraz rozwoju umiejętności interpersonalnych i społecznych w środowisku naturalnym.

Na początku 2012 r. zdecydowaliśmy się na wystąpienie do Urzędu Miasta Łodzi o wynajem nieużywanego lokalu przy u. Tuszyńskiej 123/125., którego zaletą jest doskonała lokalizacja – vis a vis dotychczasowego miejsca działalności. Lokal ten znajduje się obecnie w bardzo złym stanie – dla uruchomiania w nim działalności niezbędne są poważne prace remontowe – zainstalowanie nowego systemu ogrzewania, remont dachu, nowa brama do posesji. Większość inwestycji i prac zostanie wykonana samodzielnie i przy bardzo niewielkich kosztach, gdyż tradycją Stowarzyszenia MONAR jest szerokie korzystanie z pracy społecznej pacjentów i członków Stowarzyszenia. Jednakże potrzebne są poważne środki finansowe, których Poradni brakuje, bo większość uzyskiwanych dotacji musi być w całości przeznaczona na działalność merytoryczną. Intensywnie zabiegamy o dofinansowanie remontu u władz administracyjnych i samorządowych, ale jest to bardzo trudne ze względu na brak mechanizmów finansowania tego typu przedsięwzięć organizacji pozarządowych ze środków publicznych.

Dlatego bardzo prosimy o pomoc! Każdy przelew, nawet bardzo niewielkiej sumy, będzie pomocny.

Numer naszego konta: 96124055271111000055953221

Dopisek „NA REMONT” pomoże nam w tworzeniu listy Darczyńców, którą opublikujemy na stronie Poradni.