RODO

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO) w imieniu Stowarzyszenia Monar uprzejmie informujemy, iż:

1) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem realizacji usług z zakresu poradnictwa/leczenia/terapii dla osób uzależnionych/współuzależnionych na Pani / Pana rzecz

2) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Monar Poradnia Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień w Łodzi, adres 93-376 Łódź, ul. Tuszyńska 123/125;

3) inspektorem ochrony danych w Stowarzyszeniu Monar jest Pan Marcin Glinka, e-mail prawnik@monar.org, tel: 22 530-62-89;

4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań statutowych i obowiązków ustawowych, na podstawie art. 6 ust 1 pkt a */b */ d* Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

5) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty posiadające upoważnienie do pozyskiwania danych osobowych na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

6) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

7) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny na potrzeby realizacji ustawowych zadań Stowarzyszenia Monar, obrony roszczeń oraz zadań wynikających z ustaw szczególnych, w tym ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r. poz. 217).

8) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

9) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

10) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.